Уважаемые читатели!

 

Здесь дана краткая информация об авторах альманахов. Более подробно познакомиться с творчеством заинтересовавшего вас автора можно в Интернете или обращаясь в рабочую группу сайта. Личная информация не публикуется в соответствии с законами Латвийской Республики.

 

Cienījamie lasītāji!
 

Šeit ir publicēta īsa informācija par almanahu autoriem. Sīkāk iepazīties ar katru autoru ir iespējams Internetā vai griežoties darba grupā. Personīga informācija nav pieejama sakarā ar Latvijas Republikas likumiem.

 

 

Apšeniece Leontīne - Dzīvo Rēzeknē. Vairāku grāmatu autore. Sadarbībā ar komponistiem ir tapušas daudzas dziesmas bērniem un pieaugušajiem. Rēzeknes dzejnieku septiņpadsmit krājumu līdzautore.

Arcihoviča Ingrīda - Dzīvo un strādā Rēzeknē. Almanahā publicējās trešo gadu.

Astiče Emīlija - Dzīvo Rēzeknes novadā, Maltā. Rēzeknes almanahā piedalās trešo gadu. Pēc izglītības pedagogs.

Atpile-Jugane Ineta – Strādā Rēzeknes Augstskolā un Latgales Kultūrvēstures muzejā. Divu dzejoļu krājumu autore. Rēzeknes almanahā publicējās trīs gadus.

Bakāne Jurika - Rēzeknes almanahā publicējās 2001. gadā Jauniešu literārā kluba „Pegasa ceļabiedri” sastāvā.

Baltacis Andris – Muzikants, komponists, grupas „Baltie lāči” vadītājs. Pēc tautības latvietis, pēc pārliecības latgalietis, pēc dzīves vietas rēzeknietis. Dzejoļus raksta kopš skolas sola. Dzeju mīl tāpat kā dziesmu, varbūt tāpēc daudzi dzejoļi ir tapuši kā dziesmu teksti. Rēzeknes almanahā publicējās 1999. gadā.

Berga Betija -  Viļānu novada pašvaldības izpilddirektore. Īstajā vārda Inga Strūberga. Grāmatas „Ikara sindroms” autore. Rēzeknes almanahā piedalās četrus gadus.

Bikovska Mārīte - Dzimusi Rēzeknes novadā. Skolotāja. Dzied korī „Medikus” un Jēzus Sirds baznīcas korī. Dzeju raksta tad, kad ir ļoti labi vai ļoti slikti. Komponē arī savu mūziku. Rēzeknes almanahā publicējās 2001. gadā.

Cauniša Kristīne – Rēzeknes almanahā publicējās 2001. gadā Jauniešu literārā kluba „Pegasa ceļabiedri” sastāvā.

Dilevka Artūrs - Dzīvo Rēzeknē, strādā Latgales Kultūrvēstures muzejā par galdnieku. Brīvajā laikā patīk lasīt un arī rakstīt dzejoļus gan latviešu, gan krievu valodā.

Dimzule Iveta - Dzīvo Rēzeknes novadā. Strādā Rikavas pamatskolā. Rēzeknes divpadsmit krājumu līdzautore.

Džigurs Pēteris - Dzimis Balvos, pašlaik dzīvo Salaspilī. Mākslinieks, dzejnieks. Rēzeknes almanahā publicējās otro gadu.

Evelīna Visocka. Dzimusi un augusi Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā, gleznainā meža ielokā. Dzīves ceļš aizvedis uz Riebiņu novadu, strādāju izglītības jomā, 2010. un 2015. gadā biju Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koordinatore.

Gailāne Meldra - Dzīvo Rēzeknes novadā. Almanahā piedalās sešpadsmit gadus. Pēc izglītības pedagogs.

Gailis Imants - Dzīvo Ludzas novadā. Grāmatu "Caur dzīvi" un "Uz gaismu" autors. Publicējās almanahā „Olūts”, gadagrāmatās „Tāvu zemes kalendars”. Rēzeknes almanahā piedalās ceturto gadu.

Gilučs Ivo - Dzīvo Rēzeknē. Dzeju un prozu raksta kopš 2008. gada. Dzīvē visu cenšas panākt pašmācības ceļā. Almanahā piedalās pirmo reizi.

Gļauda Arvīds - Dzīvo Rēzeknes novadā, Rogovkā. Grāmatas „Lietus nostalģija” līdzautors. Rēzeknes almanahā piedalās trešo gadu.

Ieva Puzirevska. Dzīvo Rēzeknē, mācās Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 7.b klasē. Brīvajā laikā lasa grāmatas un spēlē šahu. Patīk mācīties, ceļot, sacerēt dzejoļus un kolekcionēt dažāda dizaina kaķus. Ar prieku piedalās dažādos pasākumos, olimpiādēs, kā arī konkursos.

Almanahā piedalās pirmo gadu.

Irbe Birute - Nāku no Gaigalavas pagastā. Pašlaik dzīvoju Aizkrauklē, bet ceļš uz dzimto pusi ved bieži. Man sagādā dvēselisko prieku dzejošana, tāpēc klusuma un pārdomu stundas ir radošas veiksmes brīži. Almanahā piedalos pirmo gadu - 2014.

Jeromāne Rutta -  Latgale un tās ļaudis ar savām tradīcijām un kristīgajām vērtībām ir dziļi manā sirdī. Savu dzīves redzējumu un izjūtas ieviju dzejas rindās, lai tās ceļo pie lasītāja. Rēzeknes almanahā publicējās septīto reizi. Dzīvo Viļakā.

Kaļva Inese - Dzīvo Rēzeknes novadā, Bērzgalē. Publicējās vietējās avīzēs. Rēzeknes dzejnieku septiņu krājumu līdzautore.

Keičs Jānis - Dzimis Gaigalavas pagastā, pašlaik dzīvo Jelgavā. Ir trīs dzejoļu grāmatu autors. Rēzeknes almanahā piedalās sesto gadu.

Keiša Ilze - Dzīvo Viļakā. Grāmatas „Dzīves mīlēšana” līdzautore. Rēzeknes almanahā piedalās sesto gadu.

Kristīne Belinska. Dzīvoju Rēzeknes novada Nautrēnu pagastā.

Savus gara darbus publicēju laikrakstā ”Rēzeknes Vēstis”, internētā „Draugiem.lv” un mājas lapā „Muoryszeme.lv”. Man patīk fotografēt. Aktīvi darbojos  radošajā kopā ”Latgales ūdensroze”. Dzejas almanahā „Rēzekne – 2016” piedalos pirmo reizi.

Krole Margarita - Dzīvo Riebiņu novadā. Darbojas Viļānu bibliotēkas literātu kopā „Atļaujies ienākt”. Rēzeknes almanahā piedalās trešo gadu.

Krolis Lauris - Dzīvo un strādā Rīgā, bet par savām īstajām mājām uzskata Galēnus. Rēzeknes almanahā piedalās divus gadus.

Kulincāne Helēna - Dzīvo Rēzeknē. Raksta kopš 1990. gada. Grāmatas „Cilvēks zem apgāztā mēness” autore. Rēzeknes almanahā piedalās trīspadsmito gadu.

Kulincāne Ilze – Dzīvo Rēzeknē, publicējās radošas jaunatnes lappusē „Pakavs”. Almanahā piedalās trīs gadus.

Kuzmins Svens - Rēzeknes almanahā publicējās 2001. gadā Jauniešu literārā kluba „Pegasa ceļabiedri” sastāvā.

Liepdruviete Līvija - Dzīvo Rikavā, strādā Rikavas pamatskolā, Latvijas Universitātes absolvente. Dzeja manas dvēseles dienasgrāmata, mans dzīves stāsts.

Lopsa Rasma - Rēzeknes almanahā publicējās 2001. gadā Jauniešu literārā kluba „Pegasa ceļabiedri” sastāvā.

Lukaševičs Valentins - Dzimis Rēzeknē, beidzis Rēzeknes 5. vidusskolu. Studējis Ļeningradā, Rīgā un Daugavpilī. Publicējies Rezeknes avīzēs, „Tāvu zemes kalendarā” un cita periodikā. Ir izdotas piecas grāmatas, daudzu krājumu līdzautors. No 1993. gada dzīvo un strādā Daugavpilī, docents, filoloģijas doktors. Rēzeknes almanahā piedalās pirmo gadu.

Māris Seimanovs. Dzimis  un audzis Viļānos. Pašlaik dzīvo Jēkabpilī. Strādā Rēzeknes programmatūras izstrādes uzņēmumā. Publicējas internetā. Grāmatas „Viens pieskāriens” līdzautors. Rēzeknes almanahā piedalās pirmo gadu.

Mārīte Sprindža. Dzimusi Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā. Strādā Rēzeknes tehnikumā Viļānos. Almanahā piedalās pirmo gadu.

Meikstums Pēteris - Dzīvo Rēzeknes novada Kaunatas pagastā. Publicējies „Olūtā”, „Tāvu zemes kalendarā”, „Rosmē”, „Rēzeknes Vēstīs”. Rēzeknes almanahā piedalās piekto gadu. Par visu, kas izdevies, pateicas Dievam un cilvēkiem, kurus Viņš sūtījis dzīves ceļā.

Meļko Santa - Rēzeknes Komercskolas absolvente. Raksta no skolas gadiem, ieguvusi atzinību Rakstnieku Savienības rīkotajā konkursā. Rēzeknes dzejnieku divu krājumu līdzautore.

Mežābele Santa - Dzīvo Balvu rajonā. Vairāku romānu autore. Rēzeknes almanahā publicējās trīs gadus.

Mortukāne Anna - Dzīvo Rēzeknes novadā. Rēzeknes almanahā piedalās otro gadu. Tālāk rakstītās rindas ir manas dvēseles valoda, un būšu ļoti priecīga, ja arī vēl kādam tās izrādītos saprotamas un tuvas.

Muktupāvela Laima - Latvijas Rakstnieku Savienības biedrs. Vairāku grāmatu autore. Rēzeknes almanahā publicējās divus gadus.

Ogorodnikovs Viktors - Rēzeknes almanahā publicējās 2001. gadā Jauniešu literārā kluba „Pegasa ceļabiedri” sastāvā.

Pastuševskis Stefans – Dzīvo Polijā, bieži apciemo Latgali. Daudzu grāmatu autors. Rēzeknes almanahā publicējās divus gadus.

Pavlova Kristīne - Rēzeknes almanahā publicējās 2001. gadā Jauniešu literārā kluba „Pegasa ceļabiedri” sastāvā.

Poļakovs Iļja - Dzīvo un strādā Rīgā. Rēzeknes almanahā piedalās devīto gadu.

Rakickis Leonards - Dzīvo Rugāju novadā. Novadpētnieks, literāts. Publicējās almanahos “Olūts”, gadagrāmatās “Tāvu zemes kalendars”. Almanahā “Rēzekne” piedalās otro gadu.

Rancāne Anna - Dzimusi Rēzeknes novada Nautrēnu pagastā. Studējusi Latvijas Valsts Universitātē un M.Gorkija Literatūras institūtā Maskavā. Veikusi redaktores pienākumus izdevniecībā „Liesma”. Desmit gadus strādāja laikrastā „Diena”. Daudzu grāmatu autore un vairāku krājumu līdzautore. Latvijas Rakstnieku Savienības biedrs no 1986. gada. Rēzeknes divpadsmit krājumu līdzautore. Dzīvo un strādā Rēzeknē.

Reinika Veronika – Dzimusi Bērzgales pagastā. Raksta dzeju galvenokārt bērniem, ir iznākuši divi dzejoļu krājumi. Rēzeknes almanahā piedalās divus gadus.

Rimša Veneranda - Dzīvo Rēzeknes novadā. Almanahā piedalās piekto gadu.

Rundzāns Valerijans – Dzīvo Viļakā. Ir četru grāmatu autors. Publicējās „Tāvu zemes kalendarā”. Rēzeknes almanahā piedalās divus gadus.

Ryučāns Jõņs - Dzimis Preiļu rajonā. Beidzis Maltas vidusskolu. Studējis Latvijas Valsts Universitātē vācu valodu un literatūru. Dzīvo un strādā Daugavpilī. Ir izdotas divas grāmatas, vairāku krājumu līdzautors. Rēzeknes almanahā piedalās pirmo gadu.

Seiksta-Deksne Līga  - Dzīvo Gulbenes novada Litenes pagastā. Taču dzeja vairāk kā desmit gadus saistīta ar Rēzekni.

Seiksts Oskars - Dzīvo Rēzeknes novadā, Rēzeknes Augstskolas absolvents. Publicējās no 1991. gada. Kopā ar Valentīnu Lukaševiču izdota grāmata „Seppuku iz saules vādara”, 1996. gadā izdots romāns „Valerjana dzeive i redzīni”. Almanahā „Rēzekne” publicējās divus gadus.

Širina Valentīna - Dzīvo Rēzeknes novadā. 34 gadus nostrādāja Kalnezeru skolā. Rēzeknes almanahā publicējās sešus gadus.

Skrauča Dace –  Rēzeknes dzejnieku sešu dzejas krājumu līdzautore. Pateicas dzīvei par nastu, kas viņai ir dāvāta – dzeju. Cenšas nest to godam un ar augsti paceltu galvu.

Skrebinska Iveta - Rēzeknes almanahā publicējās 2001. gadā Jauniešu literārā kluba „Pegasa ceļabiedri” sastāvā.

Stepiņš Edgars - Dzīvo un strādā Maltā, mācās Daugavpils Universitātē. Aktīvi piedalās pagasta sporta un kultūras dzīvē. Rēzeknes almanahā publicējās divus gadus.

Strode Mārīte - Dzimusi, augusi zvejniekciematiņā "ĪDEŅI" pie lielākā ezera Latvijā, Lubāna. Pēc profesijas dārznieks, dvēselē dzejnieks. Jau 20 gadus dzīvoju, strādāju Varakļānos. Te top mani dzejoļi par to, ko domāju, izdzīvoju, jūtu. Esmu "Atļaujies ienākt" kopas dalībniece. Kopgrāmatas ‘’Lietus Nostalģija’’ un triju Rēzeknes almanahu līdzautore.

Sviklis Vitolds - Dzimis Rēzeknes rajona, Bērzgales pagastā. Ilgus gadus nostrādājis Mežsaimniecības un Mežrūpniecības ministrijā. Viņa dzeja publicēta preses izdevumos „Karogs”, „Literatūras avīze” un krājumā „Dzīvs priedes čiekurs”. Rēzeknes almanahā piedalās divus gadus.

Svilāne Alita - Dzīvo Viļānu novadā, Dekšāres pagastā. Ir grāmatas „Zem atvērtām debesīm” līdzautore. Rēzeknes trešā almanahā līdzautore.

Tārauda Ingrīda - Triju grāmatu autore, Latvijas Rakstnieku Savienības biedrs. Rēzeknes almanahā publicējās četrpadsmit gadus.

Tenča-Goldmane Veronika  – Dzimusi Rēzeknes apriņķī, Maltas pagastā. Pašlaik dzīvo Kuldīgas novadā. Publicējās žurnālos „Olūts”, „Katoļu Dzeive”, „Tāvu zemes kalendars”, avīzē „Rēzeknes Vēstis”. Rēzeknes almanahā publicējās sešus gadus.

Trimalniece Ieva - Dzīvo Rēzeknē. Divu grāmatu autore. Rēzeknes almanahā piedalās pirmo gadu - 2014. Aktīvi piedalās kultūras dzīvē.

Trops Jūlijs - Dzimis bijušajā Barkavas pagastā, kur dzīvo arī tagad. Šī Latgales daļa Lubānas līdzenumā, kuru daiļo un veldzē Latvijas lielākais ezers Lubāns, kā arī Aiviekste un Meirānu kanāls, kas abus savieno, rosinājis autoru tiekties uz poēzijas augstumiem kā saulainajiem dzimtās Latgales pauguriem. Viņš publicējies ne tikai visos almanaha laidienos, bet arī citos periodiskajos izdevumos.

Urbanoviča Ieva - Aktīvi publicējās jaunatnes lapā „Pakavs” . Rēzeknes almanahā piedalās trīs gadus.

Urtāne Rasma - 2014.gads krasi atšķiras no iepriekšējā ar silto ziemu. Agrais pavasaris mani iedvesmo, un top dzeja pavasara slavinājumam. Šogad mainās mans dzīves statuss - kļuvu pensionāre. Tiku nominēta Sieviešu tiesību institūta Gada sievietes balvai, kuru man pasniedza 2014.gada 7.martā Rīgā. Paralēli pasniedzējas darbam augstskolā darbojos Indras Lintiņas Lučkas koncertprogrammā „Tauta Rozenštrauha piemiņai”. Lasu savu dzeju, spēlēju skečos, dziedu. Esmu izdevusi vēl vienu grāmatu – miniatūras „Taurupes skolas valsis”.

Voguls Voldemārs -  Mākslinieks – keramiķis. Piecu grāmatu autors. Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris. Rēzeknes almanahā piedalās astoto gadu. Dzīvo Rēzeknes novadā.

Vorošona Gunta - Rēzeknes almanahā publicējās 2001. gadā Jauniešu literārā kluba „Pegasa ceļabiedri” sastāvā.

Zabiļevskis Leonīds – Dzimis Latgalē, dzīvoja Rīgā. Rēzeknes almanahā publicējās divus gadus.

Zuja Aija - Dzimusi Mākoņkalna pagastā, dzīvo Rēzeknē. Strādā „Rēzeknes Vēstīs”. Vairāku romānu autore, publicējusies almanahā „Olūts”. Dzejas almanahā „Rēzekne” publicējas pirmo gadu - 2014.